top of page

RODO

W związku z obowiązywaniem tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej zamieszczone są niezbędne informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz związanych z tym praw.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd. z siedzibą w Manchester M8 5AS, 7 Kings Avenue, United Kingdom; CRN: 11501918.

Więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych można uzyskać w drodze mailowej, pisząc wiadomość na adres: info@jaszkiewiczphysioclinic.com, w tytule wpisując: RODO.

FAQ

Skąd Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd. ma Twoje dane?
Dane zostały przekazane przez Ciebie podczas zakładania karty w celu prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd.?
Twoje dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– umożliwienia świadczenia usług fizjoterapeutycznych dla zwierząt
– prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację
– obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy)
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług 
– wystawienia faktury po wykonaniu usługi

Twoje dane osobowe są też przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd., którym jest:
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon
– zapewnienie obsługi usług płatniczych
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będą przetwarzane, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Następujące dane osobowe muszą zostać podane w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, a tym samym świadczenia usługi:
– imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane zwierzęcia lub
– telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będzie możliwe zawarcie z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, musisz podać inne dane niezbędne np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd. w zakresie przetwarzanych danych?
Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd. gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wniosek zawierający prośbę o zrealizowanie któregoś z praw należy złożyć w drodze mailowej.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jednak nie wcześniej niż 3 lata od ich wprowadzenia do systemu – wynika to z innych przepisów prawa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Jaszkiewicz Physio Clinic Ltd. do Information Commissioner’s Office.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu są udostępniane Twoje dane osobowe?
Tylko jeśli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane osobowe są udostępniane na Twój wniosek lekarzom weterynarii oraz fizjoterapeutom współpracującym w zakresie leczenia Twojego zwierzęcia.

Jak długo są przechowywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
*chyba, że odrębne przepisy zobowiązują, aby postąpić inaczej.
Twoje dane nie są przechowywane dla celów marketingowych.

Czy Twoje dane są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Nie, dane nie są przekazywane.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie, dane nie są przetwarzane automatycznie.

kuń6.jpg
bottom of page